Noise

Maria Kostareva
Apr 8, 2014 2:06PM

110*90 cm, oil on canvas

Noise is painting manifesto through the flow of new media

Maria Kostareva