Time Traveler

Rockbund Art Museum
Dec 4, 2012 9:42AM

Artists: Huang Yongping, Liu Jianhua, Sun Yuan & Peng Yu, Yan Lei

Curator: Ella Liao

Time: 2012.09.29 - 2012.12.16

Venue: Rockbund Art Museum, No.20 Huqiu Road, Shanghai, China

Rockbund Art Museum