Amparo Sard

Spanish, b. 1973

70 Followers
48 Artworks
48 Artworks: