China, Jiangxi province, Jingdezhen kilns, Qing dynasty (1644-1911), Qianlong mark and period

1 follower

China, Jiangxi province, Jingdezhen kilns, Qing dynasty (1644-1911), Qianlong mark and period

Followers
1