Daisuke Takahashi
Japanese, born 1980
Daisuke Takahashi
Japanese, born 1980