Elias Kafouros
Greek, born 1979
Past
Mikonos , Jul 8 – 25, 2016
Mikonos