Ibrahim El-Salahi

Sudanese, b. 1930

1.4k Followers
230 Artworks
230 Artworks: