Jacopo Amigoni

1682-1752

Jacopo Amigoni

1682-1752