Ji Wenyu
Chinese, born 1959
Past
Shanghai, Sep 6 – Nov 8, 2013
Shanghai