Johann Wilhelm Baur
1607-1640
Johann Wilhelm Baur
1607-1640