Kane Quaye

Ghanaian, 1922-1992

Kane Quaye

Ghanaian, 1922-1992