Kazuo Shiraga

Japanese, 1924–2008

3.1k Followers
95 Artworks
95 Artworks: