Kiyoshi Saito

Japanese, 1907–1997

405 Followers
37 Artworks
37 Artworks: