Kobayashi Keisei

Japanese, b. 1944

17 Followers
14 Artworks: