Kobayashi Kiyochika 小林清親

Japanese, 1847–1915

423 Followers
30 Artworks
30 Artworks: