Kuriki Tatsusuke
Japanese, born 1943
Kuriki Tatsusuke
Japanese, born 1943