Kyu-Hak Lee
South Korean, born 1968
Kyu-Hak Lee
South Korean, born 1968