Lin Tianmiao & Wang Gongxin
Chinese, 1961 and 1960
303 followers