Luc Peire
Belgian, 1916-1994
Luc Peire
Belgian, 1916-1994