Myungsik Kim

South Korean, born 1949

Myungsik Kim

South Korean, born 1949