Rafael Canogar

Spanish, b. 1935

394 Followers
142 Artworks
142 Artworks: