Sakaida Kakiemon XIV

Japanese, 1934-2013

Sakaida Kakiemon XIV

Japanese, 1934-2013