Serge Lemoyne

1941-1988

Serge Lemoyne

1941-1988