Shiko Munakata

Japanese, 1903–1975

208 Followers
39 Artworks
39 Artworks: