Shiko Munakata
Japanese, 1903-1975
58 followers
Shiko Munakata
Japanese, 1903-1975
58 followers