Takahashi Makoto

Japanese, born 1948

Takahashi Makoto

Japanese, born 1948