Takahiro Kaneyama
Japanese, born 1971
Takahiro Kaneyama
Japanese, born 1971