Tay Bak Koi

Singaporean, 1939–2005

Follow

Tay Bak Koi

Singaporean, 1939–2005