Thomas Stothard
1755-1834
Thomas Stothard
1755-1834