Utagawa Yoshiiku

1833-1904

Utagawa Yoshiiku

1833-1904