Yevgeny Khaldei
1917-1997
Yevgeny Khaldei
1917-1997