Yevgeny Khaldei

1917-1997

Yevgeny Khaldei

1917-1997