Yin-Ju Chen
Yin-Ju Chen
Selected exhibitions (3)
Selected exhibitions
2018
Liverpool Biennial at SUNDAY 2018,
Liverpool Biennial
Extrastellar Evaluations III: Entropy: 25800 — Yin-Ju Chen Solo Exhibition,
TKG+
2017
Liverpool Biennial at SUNDAY 2017,
Liverpool Biennial
Related Categories
Related Categories