Yves Brayer

French, 1907-1990

Yves Brayer

French, 1907-1990