Zhuang Hui & Dan'er
Chinese, 1963 and 1983
1,002 followers