Zhuang Hui & Dan'er
Chinese, 1963 and 1983
995 followers