Abdul Rahim Sharif, ‘Vase I’, 2015, Galerie Janine Rubeiz