Abdullah AlShaikh, ‘Sail Boat’, 2008, Hafez Gallery