Abe Motoshi, ‘Deep Mountains’, 2000, TAI Modern

About Abe Motoshi