Abe Motoshi, ‘Ocean Current’, 2002, TAI Modern

About Abe Motoshi