Adriaen Pietersz van de Venne, ‘Een oudt voer-man hoort geerne 'tgeklap van de sweep’, 1632, Getty Research Institute

Spiegel van den ouden ende nieuvven tijdt : bestaende uyt spreeck-vvoorden ende sinspreucken, ontleent van de voorige ende jegenvvoordige eeuvve, verlustigt door menigte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende : dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens, beginnende van de kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch

Image rights: Courtesy Getty Trust Open Content Program

Download Image

About Adriaen Pietersz van de Venne