Afshin Pirhashemi, ‘Dynasty ’, 2015, Ayyam Gallery