Akiko Mashima, ‘05-01’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-01’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-01’, 2005, Maus Contemporary