Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-03’, 2005, Maus Contemporary