Akiko Mashima, ‘80-01’, 1980, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘80-01’, 1980, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘80-01’, 1980, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘80-01’, 1980, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘80-01’, 1980, Maus Contemporary