Aleksander Hardashnakov, ‘Dust Nap (Sketch)’, 2014, Downs & Ross

About Aleksander Hardashnakov