Alex Katz, ‘Ada Four Times: set of four prints’, 1978-1979, Sragow Gallery
Alex Katz, ‘Ada Four Times: set of four prints’, 1978-1979, Sragow Gallery
Alex Katz, ‘Ada Four Times: set of four prints’, 1978-1979, Sragow Gallery
Alex Katz, ‘Ada Four Times: set of four prints’, 1978-1979, Sragow Gallery
Alex Katz, ‘Ada Four Times: set of four prints’, 1978-1979, Sragow Gallery