Alex Katz, ‘Give Me Tomorrow: two plates’, 1983, Phillips