Alex Katz, ‘White Impatiens’, 2016, Hamilton-Selway: Spring Forward