ALEX NWOKOLO, ‘Nene’, 2014, Society of Nigerian Artists